Primăria Mociu

județul Cluj

Data publicarii concursului este de 13.02.2020, acesta se va publica pe portalul ANFP, siteul primariei si la avizierul primariei.

Termenul de depunere a dosarelor este de 13.02-03.03.2020, la sediul Primariei Mociu.

Data concursului: 16.03.2020.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

CONDIȚII GENERALE: : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. art. 465 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

CONDIȚII SPECIFICE:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă ştiinţe juridice, administrative sau științe politice (art. 242 OUG nr. 57/2019);

- candidații trebuie să fie absolventi cu diplomă ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice , management sau in specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare ; (art 465 alin. (3) OUG nr. 57/2019).

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani ;

- În conformitate cu art.615 al.1 din OG.5712019, în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus, pot candida și persoane care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus ,în următoarea ordine:

a)persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in

specialitate juridică, administrativă sau știinte politice și indeplinesc conditia

prevăzută la art. 468 alin. (2) lit, a);

b)persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă, in

specialitate juridică, administrativă sau știinte politice;

c)persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv

studii superioare de lungd durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in

altă specialitate.

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- Constituția Romaniei, republicata

- Hotărârea de Guvern nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

- Legea nr.18/1991 a fondului funciar

- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

- Legea nr.188/1999 privind Statului functionarilor publici  ;

- Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de

solutionare a petitiilor,cu modificarile si completaiile ulterioare

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI: Sunt cele prevazute la art. 243 din OUG nr.5712019 privind Codul Admnistrativ.

 

Atribuţiile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;

i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean aconsilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;

k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

Pentru concursul de recrutare (funcții publice de conducere și funcții publice de execuție), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

 

a)formularul de înscriere

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: achizitii@primariamociu.ro.

 

Informații suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obține Primăria comunei Mociu, nr. tel: 0264.235212, fax: 0264.235.235, e-mail: achizitii@primariamociu.ro.